Przepisy podatkowe po polsku

Czyli dlaczego logika kapituluje a prosty algorytm nie wystarczy aby rozgryźć wydawałoby się proste zadanie.

Krótki wypis wątpliwości jakie nasunęły się przy sporządzaniu raportów pomagających w kontrolowaniu włączeń kosztów podatkowych. Chodzi o nowelę wprowadzoną przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Ustawodawca użył sformułowania:

„jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie”.

Zazwyczaj termin płatności jest ustalony jako konkretna data wymagalności wpisana na fakturze. Nasuwa się pytanie czy wspomniane 60 dni mamy liczyć od momentu wystawienia faktury czy od momentu zakupu? Bo jak wiadomo faktura może być wystawiona po dokonaniu operacji gospodarczej (mamy na to zazwyczaj 7 dni) ale są dozwolone prawem przypadki wystawienia faktury przed terminem zakupu.

Przyjęte założenie. Realizując raport musieliśmy dokonać wyboru i podjęliśmy decyzję, że ilość dni terminu płatności liczymy jako różnicę między datą terminu płatności a datą wystawienia faktury. Niemniej na ten moment stuprocentowej pewności nie ma.

Kolejna niepewna kwestia to data zaliczenia faktury do kosztów uzyskania przychodu. Ustawodawca użył sformułowania:

„data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu”

i nie wiadomo czy chodzi tutaj o dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, który zdefiniowano w Art. 15. 4e jako dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Przyjęte założenie. W tej kwestii również przyjęliśmy założenie, które będzie wymagało weryfikacji w przyszłości, że data zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów to data operacji gospodarczej czyli data zakupu.

Przygotowany przez Strateo raport koncentruje się na analizie rozrachunków i z oczywistych względów nie jest w stanie ustalić czy dana operacja została ujęta w kosztach podatkowych i z jaką konkretnie datą. Raport będzie się znakomicie sprawdzał w przypadku faktur księgowanych w koszty z datą operacji gospodarczej ale nie w przypadku faktur z zakupem środków trwałych, zapasów i innych aktywów takich jak rozliczenia międzyokresowe. W takich przypadkach należy samodzielnie przemyśleć z jaką datą dokonać wyłączenia operacji z kosztów podatkowych.