Raport planowanych przepływów pieniężnych z rozrachunków

Informacja jakich wpływów i wydatków możemy się spodziewać w najbliższym czasie jest bardzo istotna w procesie zarządzania płynnością spółki. Przede wszystkim należy zabezpieczyć środki na spłatę przyszłych zobowiązań i jeżeli w jakimś okresie będzie występował deficyt płatniczy to trzeba podjąć odpowiednie kroki aby uzyskać zewnętrzne finansowanie. Świadomość o występujących w przyszłości nadwyżkach środków pieniężnych pozwala planować jaką kwotę i na jak długi okres można zainwestować w lokaty lub inne instrumenty finansowe.

Strateo ułatwia świadome zarządzanie płynnością spółki dzięki możliwości raportowania przyszłych strumieni pieniężnych z rozrachunków. Niniejsza instrukcja pokaże niektóre z możliwości jakie oferuje aplikacja.

Zaczynamy od przygotowania szablonu wiekowania rozrachunków z okresami czasowymi wybiegającymi w przyszłość.

schemat wiekowania do prognozowania przyszłych płatności

Tworzymy przedziały z zakresem czasowym odnoszącym się do przyszłości a więc obejmującym te rozrachunki, dla których termin płatności dopiero nadejdzie. liczba dni w zakresie od i do jest wyrażana w wartościach ujemnych, co symbolizuje dni przed terminem płatności. Wartość zero oznacza dzień płatności. Ponieważ skupiamy się na analizie przyszłości wszystkie przeterminowane rozrachunki zostały ujęte w jednym, zbiorczym przedziale. Możemy sami generować nazwy przedziałów wyłączając opcję „Automatyczne generowanie nazwy okresu”. Ilość przedziałów oraz ich zakres czasowy mogą być dowolnie ustalone.


Po wygenerowaniu schematu przechodzimy do analizy tabeli wiekowania. Zaczynamy od wyboru należności w opcjach tabeli.

wiekowanie należności według przyszłych okresów spłaty

Dzięki wiekowaniu należności ustalamy jakie wartości należności stają się wymagalne w kolejnych tygodniach a tym samym możemy spodziewać się ich wpływu. Należy również wziąć poprawkę na kwotę należności przeterminowanych, które również mogą wpłynąć w najbliższym czasie.


Następnie analizujemy przyszłe terminy zobowiązań, wybierając odpowiedni filtr w opcjach.

wiekowanie zobowiązań według przyszłych okresów zapłaty

Analizując tabelę z wiekowaniem zobowiązań możemy precyzyjnie ustalić jakie i kiedy będzie zapotrzebowanie na środki pieniężne.


Łączna analiza należności i zobowiązań pod kątem nadwyżek lub niedoborów w przyszłych okresach:

analiza przyszłych wpływów i wydatków

Saldo przyszłych przepływów pieniężnych z rozrachunków pozwoli nam oszacować nadwyżki lub niedobory gotówki w przyszłych okresach. Na podstawie tych danych możemy podjąć decyzję jaką kwotę i na jak długi okres możemy zainwestować aby nie stracić płynności. Należy oczywiście wziąć poprawkę na opóźnienia w płatności, które zazwyczaj występują.


Dla spółek dokonujących rozliczeń w walutach zagranicznych istotne jest ustalenie z wyprzedzeniem nadwyżki i deficytu waluty obcej w przyszłych okresach. Idealnie nadaje się do tego filtr wyboru waluty w opcjach tabeli.

Przyszłe wpływy i wydatki w walucie zagranicznej.

Filtr walut w opcjach tabeli wiekowania pozwala na wybór dowolnej waluty w jakiej występują rozrachunki w firmie. Zostaną wyświetleni kontrahenci posiadający otwarte pozycje w wybranej walucie obcej. Dzięki przyporządkowaniu terminów płatności do zdefiniowanych okresów wiekowania uzyskujemy saldo rozliczeń w danym okresie. Saldo wyrażone jest w wartościach PLN.


Aby teraz szczegółowo przeanalizować jakie rozrachunki składają się na saldo w przyszłych okresach i jaka jest wartość tych rozrachunków w walucie obcej wystarczy w opcjach tabeli rozrachunków wyłączyć grupowanie po kontrahentach.

rozrachunki w walucie

Tabela ze szczegółowymi rozrachunkami pozwala na dowolny wybór wyświetlanych kolumn. Między innymi możemy wybrać informacje o wartości rozrachunku w walucie obcej, rodzaju waluty lub jej kursie wymiany.

Unikatowe narzędzia do wiekowania jakie dostarcza Strateo pozwala nie tylko kontrolować przeterminowane, niezapłacone rozrachunki ale również analizować przyszłą sytuację płatniczą oraz aktywnie zarządzać płynnością finansową spółki.