Raport do korekty podatku VAT odliczonego od niezapłaconych zobowiązań

Aby ułatwić wywiązywanie się z obowiązków narzuconych przez art. 89b Ustawy o podatku od towarów i usług (zmienionej przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce) Strateo dostarczyło raport ułatwiający obliczenie kwoty korekty podatku VAT odliczonego od niezapłaconych faktur.

Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce „Rozwiązywanie problemów” pod nazwą Korekta VAT naliczonego na podstawie art. 89b.

Celem raportu jest przygotowanie zestawienia z wszystkimi korektami podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, a więc:

  • korektami ujemnymi, które wynikają z nieuregulowania zobowiązań w wyznaczonym terminie,
  • korektami dodatnimi, które wynikają z uregulowania zobowiązania, wcześniej podlegającego korekcie zmniejszającej kwotę podatku naliczonego.
W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, chyba że dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

Raport analizuje rozrachunki w celu prezentacji tych, które spełniają wymogi ustawodawcy. Zobowiązania, które powodują obowiązek korekty są pogrupowane w miesięcznych lub kwartalnych okresach rozrachunkowych. Raport dostarcza wszystkich  informacji niezbędnych do ustalenia kwoty korekty podatku naliczonego lub jej weryfikacji. Poza sprawdzeniem jakie korekty podatku naliczonego są obowiązkowe do ujęcia w poprzednich i bieżącym miesiącu, możemy sprawdzić jakie będą do zrobienia w przyszłym miesiącu jeżeli nie uregulujemy zobowiązania w terminie.

W ramach raportu algorytm wykonuje następujące operacje:

  1. Raport pozwala na wybór miesięcznego lub kwartalnego okresu rozliczeniowego.
  2. Wykrywane są wszystkie zobowiązania wynikające z faktur, które  nie zostały uregulowane najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności (Art. 89b ust. 1 i 1a).
  3. Ustalana jest kwota korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z niezapłaconej  faktury. Jeżeli zobowiązanie zostało rozliczone częściowo to kwota korekty VAT będzie ustalona w odpowiedniej proporcji (Art. 89b ust. 2).
  4. Korekty podatku VAT od niezapłaconych faktur wykazywane są w raporcie ze znakiem minus a  w przypadku późniejszego uregulowania zobowiązania, raport zwraca dodatnią korektę zwiększającą kwotę podatku naliczonego. W przypadku częściowego uregulowania zobowiązania podatek naliczony jest korygowany w odpowiedniej proporcji (Art. 89b ust. 4).
Raport dostarcza wiele dodatkowych narzędzi i funkcjonalności ułatwiających przygotowanie korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej: