Raport do korekty podatku VAT należnego od niezapłaconych należności

Aby ułatwić skorzystanie z prawa do skorygowania podatku należnego od niezapłaconych należności, zgodnie z art. 89a Ustawy o podatku od towarów i usług (zmienionej przez Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce), Strateo dostarczyło raport ułatwiający obliczenie kwoty korekty podatku VAT.

Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce „Rozwiązywanie problemów” pod nazwą Korekta VAT należnego na podstawie art. 89a.

Celem raportu jest przygotowanie zestawienia z wszystkimi korektami podatku należnego, o których mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, a więc:

  • korektami ujemnymi, które wynikają z nieuregulowania należności przez kontrahentów,
  • korektami dodatnimi, które wynikają z uregulowania należności, wcześniej podlegających korekcie zmniejszającej kwotę podatku należnego.
Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Raport analizuje należności w celu prezentacji tych, które kwalifikują się do korekty i grupuje je w miesięcznych lub kwartalnych okresach rozrachunkowych. Raport dostarcza wszystkich  informacji niezbędnych do ustalenia kwoty korekty podatku należnego lub jej weryfikacji oraz do sporządzenia VAT-ZD ZAWIADOMIENIA O SKORYGOWANIU PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO.

W ramach raportu algorytm wykonuje następujące operacje:

  1. Raport pozwala na wybór miesięcznego lub kwartalnego okresu rozliczeniowego.
  2. Wykrywane są wszystkie należności wynikające z faktur, które  nie zostały uregulowane najpóźniej do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności (Art. 89a ust. 1, 1a, 3).
  3. Sprawdzane jest czy od daty wystawienia faktury sprzedaży nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona (Art. 89a ust. 2 pkt 5).
  4. Ustalana jest kwota korekty kwoty podatku należnego VAT wynikającej z niezapłaconej  faktury. Jeżeli należność została rozliczona częściowo to kwota korekty VAT będzie ustalona w odpowiedniej proporcji. Analogicznie ustalana jest kwota korekty podstawy opodatkowania (Art. 89a ust. 1).
  5. Korekty podatku VAT od niezapłaconych faktur wykazywane są w raporcie ze znakiem minus a w przypadku późniejszego rozliczenia należności, raport zwraca dodatnią korektę zwiększającą kwotę podatku należnego. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny jest korygowany w odpowiedniej proporcji (art. 89a ust. 4).
Jak korzystać z raportu...
Raport dostarcza wiele dodatkowych narzędzi i funkcjonalności ułatwiających przygotowanie korekty podatku należnego w deklaracji podatkowej:
W trakcie korzystania z raportu należy wziąć pod uwagę następujące ograniczenia...