Przygotowanie Strateo do obsługi raportów podatkowych

Aby prawidłowo zaklasyfikować rozrachunek jako powiązany z kosztem lub przychodem należy zdefiniować funkcje dokumentów. W tym celu należy uruchomić narzędzie „Definicje typów dokumentów” w Ustawieniach firmy.

Okno definiowania typów dokumentów

Aby określić funkcje używanych w księgowości dokumentów wypełniamy pola Maska, Opis i funkcja. Pole Maska służy do wpisania unikalnego symbolu księgowego typu dokumentu. Pole Opis pozwala na utworzenie dla symbolu przyjaznej nazwy, używanej w filtrach, którą mogą zrozumieć osoby nie związane księgowością.

W polu wyboru „funkcja” określamy przeznaczenie dokumentu:

  • Dokumenty sprzedaży (dok.sprzedaży) – przeznaczone dla faktur i rachunków związanych z krajową sprzedażą oraz korekt sprzedaży. Dokumenty tego typu są wykorzystywane np. przy raporcie niezapłaconych należności do korekty podatku VAT należnego (na podstawie art. 89a Ustawy o podatku od towarów i usług).
  • Dokumenty zakupu (dok.zakupu) – przeznaczone dla krajowych faktur zakupu i rachunków oraz ich korekt. Dokumenty tego typu są wykorzystywane np. przy raporcie niezapłaconych zobowiązań do korekty podatku dochodowego.
  • Eksport i WDT – przeznaczone dla dokumentów eksportowych, wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, eksportu usług oraz korekt tych dokumentów.
  • Import i WNT – przeznaczone dla dokumentów importowych, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług oraz korekt tych dokumentów. Dokumenty tego typu są wykorzystywane np. przy raporcie niezapłaconych zobowiązań do korekty podatku dochodowego.
  • Dokumenty płatności (dok.płatności) – przeznaczone dla raportów bankowych, kasowych oraz kompensat.
  • Inny dokument –wszystkie pozostałe typy dokumentów, których nie da się jednoznacznie przyporządkować do pozostałych typów.

Po zdefiniowaniu typów dokumentów i ich funkcji należy ponownie wykonać import wszystkich rozrachunków. Po imporcie raporty podatkowe zostaną wypełnione danymi.