Analiza sprawozdań finansowych

Bilans i rachunek zysków i strat to najważniejsze raporty finansowe, które dostarczają ogólnej informacji o kondycji i zyskowności firmy. Są punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy finansowej. Dlatego osoby podejmujące kluczowe decyzje w firmie powinny mieć zawsze dostęp do aktualnego bilansu i rachunek zysków i strat.

Czytaj dalej

W nadchodzącym roku

Życzymy, tak Państwu, jak i sobie, przede wszystkim udanej współpracy, zadowolenia z siebie nawzajem i spełnionych wobec siebie oczekiwań. 

Zaszufladkowano do kategorii Blog

Rząd ukręci bat na dłużników, już w styczniu

Na tak bezlitosne obejście się z dłużnikami pozwoli ustawa z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, inaczej zwana III ustawą deregulacyjną.

Celem nowych przepisów dotyczących tak zwanej ulgi na złe długi jest ulżenie poszkodowanym wierzycielom i skuteczniejsze karanie notorycznych dłużników. Zgodnie z nowelizacją, aby wymusić na dłużniku zwrot odliczonego wcześniej podatku VAT od niezapłaconych faktur, nie trzeba wysyłać specjalnego wezwania do zapłaty. Teraz dłużnik sam będzie musiał dokonać stosownej korekty, jeżeli posiada zobowiązania przeterminowane ponad 150 dni.

Kolejną złą informacją dla dłużników jest to, że nowe przepisy stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie wspomnianej ustawy, dla których 150 dzień po terminie zapłaty przypada na nowy rok.
Dla przykładu, jeżeli dłużnik ma nieuregulowaną fakturę, której termin płatności przypadał na 15 sierpnia 2012 roku, to jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury, w deklaracji za styczeń. Bowiem na styczeń 2013 roku przypada 150 dzień po terminie płatności. Jedyna rada aby tego uniknąć to zapłacić fakturę do końca stycznia. 

W przeciwieństwie do stanu prawnego sprzed nowelizacji dłużnik musi korygować VAT naliczony od wszystkich niezapłaconych faktur bez względu na to, czy wierzyciel wezwał go do zapłaty czy nie.

Nie warto również próbować uchylać się od przykrego obowiązku wykazania w deklaracji wspomnianej korekty podatku naliczonego, gdyż grożą za to dodatkowe sankcje finansowe. W przypadku wykrycia błędu przez fiskusa dłużnik nie tylko będzie musiał oddać VAT, ale zostanie naliczona mu dodatkowa kara w wysokości 30% kwoty podatku, który nie został skorygowany w terminie a wynika z nieuregulowanych faktur. Dłużników niechybnie czekają ciężkie czasy w 2013 roku.

Strateo to doskonałe rozwiązanie również dla dłużników. Pozwoli kontrolować stan zobowiązań przeterminowanych oraz dostarcza narzędzia pomagające w wywiązaniu się z nowych obowiązków podatkowych.

Zmiany w przepisach podatkowych o CIT i VAT w Ustawie z dnia 16.11.2012 r.

Strateo będzie gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i VAT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Jest to kolejna, III już ustawa deregulacyjna, w której między innymi skupiono się na ograniczeniu zatorów płatniczych. W zmienionych przepisach zarówno w podatku dochodowym jak i w podatku od towarów i usług trzeba będzie zwracać szczególną uwagę na niezapłacone zobowiązania względem kontrahentów. Brak zapłaty w terminie za fakturę może skutkować zarówno zmniejszeniem kosztów podatkowych jak i obowiązkiem zwrotu odliczonego podatku VAT.

Prawidłowe księgowanie rozrachunków i nadzór nad przeterminowanymi zobowiązaniami stanie się niezwykle istotnym elementem rozliczeń podatkowych. Dlatego Strateo, którego domeną są rozrachunki przygotowuje serię narzędzi, które znacznie ułatwią sprostanie nowym obowiązkom podatkowym.

Raporty wykrywające i rozwiązujące problemy

Moduł Problemy to grupa tematycznych raportów, które służą do wykrywania zagrożeń, ułatwiają wykonywanie czasochłonnych analiz i pozwalają kontrolować różne obszary przedsiębiorstwa.

W tym module znajdziemy narzędzia przydatne dla różnych funkcji w firmie: ułatwiające pracę i samokontrolę księgowym, wspomagające osoby zajmujące się windykacją oraz zarządzaniem.

Czytaj dalej

Oczyszczanie bazy danych z nierzeczywistych rozrachunków

Użytkownicy niektórych programów księgowych (np. SAGE Symfonia) mogą tworzyć rozrachunki do księgowanych odpisów aktualizujących należności. Pomaga to często w wyszukiwaniu i kontrolowaniu odpisów aktualizujących. Jednak w przypadku gdybyśmy chcieli analizować realne rozrachunki, bez technicznie utworzonych zobowiązań symbolizujących odpisy aktualizujące to mamy utrudnione zadanie.

Strateo wychodzi na przeciw takim sytuacjom i umożliwia odfiltrowanie rozrachunków powstałych w wyniku utworzenia odpisów aktualizujących a więc takich, które nie wiążą się z faktycznym zobowiązaniem. Dzięki temu baza rozrachunków dostępnych w Strateo do analizy i zarządzania będzie się opierać tylko na realnych należnościach i zobowiązaniach.

Mechanizm umożliwiający oczyszczanie bazy danych z technicznych (księgowych) rozrachunków opiera się na filtrach kont i typów dokumentów, które definiuje się w menu Ustawienia -> Ustawienia firmy ->

Pomijanie rozrachunków z wybranego konta

Aby pominąć rozrachunki z wybranego konta, na którym np. księgowane są odpisy aktualizujące wystarczy zaznaczyć przycisk wyboru przy zdefiniowanej masce konta. Przy następnym imporcie danych do Strateo rozrachunki z zaznaczonych kont zostaną pominięte.

W oknach definiowania filtrów kont i typów dokumentów dodano kolumnę „pomiń…”, która zawiera pola wyboru dla każdego definiowanego konta lub typu dokumentów.

Kontrola limitu kredytu kupieckiego

Kontrola przyznanych limitów kupieckich to istotny element zarządzanie relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów oraz bieżącą kontrolę wykorzystania lub przekroczenia przyznanych limitów kredytów kupieckich.

Ustawienie limitu kupieckiego

Menu kontekstowe z  ustawieniem limitu kredytu kupieckiego dla kontrahenta

Menu kontekstowe uruchamiane prawym przyciskiem myszy.

Aby ustawić limit u wybranego kontrahenta w tabeli z wiekowaniem rozrachunków (widok zgrupowania według kontrahentów) lub tabeli kontrahentów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego należy wybrać „Limit kredytu kupieckiego”. Otworzy się okno do definiowania limitu.

Można zbiorczo wprowadzić limit kupiecki dla wielu kontrahentów. Należy zaznaczyć wybrane wiersze, kliknąć na na nich prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać „Limit kupiecki dla zaznaczonych”

 

Czytaj dalej

Raport planowanych przepływów pieniężnych z rozrachunków

Informacja jakich wpływów i wydatków możemy się spodziewać w najbliższym czasie jest bardzo istotna w procesie zarządzania płynnością spółki. Przede wszystkim należy zabezpieczyć środki na spłatę przyszłych zobowiązań i jeżeli w jakimś okresie będzie występował deficyt płatniczy to trzeba podjąć odpowiednie kroki aby uzyskać zewnętrzne finansowanie. Świadomość o występujących w przyszłości nadwyżkach środków pieniężnych pozwala planować jaką kwotę i na jak długi okres można zainwestować w lokaty lub inne instrumenty finansowe.

Strateo ułatwia świadome zarządzanie płynnością spółki dzięki możliwości raportowania przyszłych strumieni pieniężnych z rozrachunków. Niniejsza instrukcja pokaże niektóre z możliwości jakie oferuje aplikacja.

Zaczynamy od przygotowania szablonu wiekowania rozrachunków z okresami czasowymi wybiegającymi w przyszłość.

Czytaj dalej

Wiekowanie rozrachunków

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.

Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

Interaktywna tabela wiekowania rozrachunków prezentuje saldo otwartych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami według ustalonego szablonu wiekowania. Widok tabeli jest tak skonstruowany, że możemy szybko się zorientować ile mamy należności lub zobowiązań w stosunku do konkretnych kontrahentów i jaki jest ich status przeterminowania.

Czytaj dalej