Korekta kosztów podatkowych od niezapłaconych zobowiązań

Strateo jest gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i PIT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

W nowelizacji wprowadzono regulacje, które nakazuje wyłączać z kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikające z niezapłaconych faktur lub rachunków tzw. „złe długi”. Nowe regulacje głównie dotyczą firm, które zwlekają z zapłatą ponad 30 dni. W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to korekty kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Strateo wzbogacono o Raport do korekty kosztów podatkowych wynikających z braku terminowej zapłaty zobowiązania. Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce „Rozwiązywanie problemów”.

Celem raportu jest przygotowanie zestawienia z wszystkimi potencjalnymi korektami kosztów uzyskania przychodu, a więc:

 • korektami ujemnymi, które wynikają z nieuregulowania zobowiązania wobec kontrahentów,
 • korektami dodatnimi, które wynikają z uregulowania zobowiązań, które wcześniej ujęto w korekcie zmniejszającej koszty uzyskania przychodów.
Strateo jest gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i PIT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych CIT oraz PIT (Ustawę z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce) wprowadzono regulacje, które nakazuje wyłączać z kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikające z niezapłaconych faktur lub rachunków. Nowe regulacje głównie dotyczą firm, które zwlekają z zapłatą ponad 30 dni. W przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni to korekty kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Raport analizuje przeterminowane zobowiązania w celu prezentacji tych, które kwalifikują się do korekty i grupuje je w miesięcznych lub kwartalnych okresach rozrachunkowych. Poza standardowo widocznymi kolumnami można włączyć dodatkowo „Dni płat.”, która pokazuje ilość dni terminu płatności rozrachunku oraz „Data korekty”, która pokazuje datę wynikającą z wyliczenia termin płatności+30 dni lub data operacji+90 dni. Dzięki kolumnie „Opis” można łatwo zidentyfikować, czy dana pozycja jest kosztem, aktywem trwałym czy zapasem.

W ramach raportu algorytm wykonuje następujące operacje:

 • Raport pozwala na wybór miesięcznego lub kwartalnego okresu rozliczeniowego.
 • Sprawdzane jest czy termin płatności jest krótszy niż 60 dni. Jeżeli tak to ustalana jest data korekty jako termin płatności + 30 dni.
 • Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni to data korekty jest ustalana jako data operacji gospodarczej + 90 dni.
 • Data korekty kosztu uzyskania przychodu nie może być wcześniejsza niż okres, w którym zaksięgowano zakup.
 • Ustalana jest kwota korekty kosztów uzyskania przychodu wynikająca z niezapłaconej faktury lub rachunku. Jeżeli zobowiązanie zostało rozliczone częściowo to kwota korekty kosztu będzie ustalona w odpowiedniej proporcji.
 • Korekty kosztów uzyskania przychodów od niezapłaconych zobowiązań są prezentowane w raporcie ze znakiem minus, a w przypadku późniejszego rozliczenia zobowiązania raport zwraca dodatnią korektę, zwiększającą kwotę kosztów podatkowych. W przypadku częściowego uregulowania zobowiązania koszt jest korygowany w odpowiedniej proporcji.
Raport dostarcza wiele dodatkowych narzędzi i funkcjonalności ułatwiających przygotowanie korekty podatku dochodowego:
Na co należy zwrócić szczególną uwagę:
 • Nie jest rozpoznawane czy dany zakup został zaliczony do kosztów podatkowych czy nie np. czy dany zakup jest związany ze zwiększeniem aktywów a nie kosztem (np zakup środków trwałych, zapasów, inwestycji, rozliczeń międzyokresowych). Wszystkie tego typu przypadki użytkownik musi samodzielnie wyłączyć z rozliczenia lub przyporządkować im właściwy okres, kiedy to zaliczono zakup do kosztów podatkowych (np. zużyto zapasy lub rozliczono amortyzację środków trwałych).
 • Do sprawdzenia czy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni od terminu płatności odejmowana jest data dokumentu.
 • Jako datę zaliczenia do kosztów podatkowych traktujemy datę operacji gospodarczej.