Oczyszczanie bazy danych z nierzeczywistych rozrachunków

Użytkownicy niektórych programów księgowych (np. SAGE Symfonia) mogą tworzyć rozrachunki do księgowanych odpisów aktualizujących należności. Pomaga to często w wyszukiwaniu i kontrolowaniu odpisów aktualizujących. Jednak w przypadku gdybyśmy chcieli analizować realne rozrachunki, bez technicznie utworzonych zobowiązań symbolizujących odpisy aktualizujące to mamy utrudnione zadanie.

Strateo wychodzi na przeciw takim sytuacjom i umożliwia odfiltrowanie rozrachunków powstałych w wyniku utworzenia odpisów aktualizujących a więc takich, które nie wiążą się z faktycznym zobowiązaniem. Dzięki temu baza rozrachunków dostępnych w Strateo do analizy i zarządzania będzie się opierać tylko na realnych należnościach i zobowiązaniach.

Mechanizm umożliwiający oczyszczanie bazy danych z technicznych (księgowych) rozrachunków opiera się na filtrach kont i typów dokumentów, które definiuje się w menu Ustawienia -> Ustawienia firmy ->

Pomijanie rozrachunków z wybranego konta

Aby pominąć rozrachunki z wybranego konta, na którym np. księgowane są odpisy aktualizujące wystarczy zaznaczyć przycisk wyboru przy zdefiniowanej masce konta. Przy następnym imporcie danych do Strateo rozrachunki z zaznaczonych kont zostaną pominięte.

W oknach definiowania filtrów kont i typów dokumentów dodano kolumnę „pomiń…”, która zawiera pola wyboru dla każdego definiowanego konta lub typu dokumentów.

Kontrola limitu kredytu kupieckiego

Kontrola przyznanych limitów kupieckich to istotny element zarządzanie relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów oraz bieżącą kontrolę wykorzystania lub przekroczenia przyznanych limitów kredytów kupieckich.

Ustawienie limitu kupieckiego

Menu kontekstowe z  ustawieniem limitu kredytu kupieckiego dla kontrahenta

Menu kontekstowe uruchamiane prawym przyciskiem myszy.

Aby ustawić limit u wybranego kontrahenta w tabeli z wiekowaniem rozrachunków (widok zgrupowania według kontrahentów) lub tabeli kontrahentów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego należy wybrać „Limit kredytu kupieckiego”. Otworzy się okno do definiowania limitu.

Można zbiorczo wprowadzić limit kupiecki dla wielu kontrahentów. Należy zaznaczyć wybrane wiersze, kliknąć na na nich prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać „Limit kupiecki dla zaznaczonych”

 

Czytaj dalej

Raport planowanych przepływów pieniężnych z rozrachunków

Informacja jakich wpływów i wydatków możemy się spodziewać w najbliższym czasie jest bardzo istotna w procesie zarządzania płynnością spółki. Przede wszystkim należy zabezpieczyć środki na spłatę przyszłych zobowiązań i jeżeli w jakimś okresie będzie występował deficyt płatniczy to trzeba podjąć odpowiednie kroki aby uzyskać zewnętrzne finansowanie. Świadomość o występujących w przyszłości nadwyżkach środków pieniężnych pozwala planować jaką kwotę i na jak długi okres można zainwestować w lokaty lub inne instrumenty finansowe.

Strateo ułatwia świadome zarządzanie płynnością spółki dzięki możliwości raportowania przyszłych strumieni pieniężnych z rozrachunków. Niniejsza instrukcja pokaże niektóre z możliwości jakie oferuje aplikacja.

Zaczynamy od przygotowania szablonu wiekowania rozrachunków z okresami czasowymi wybiegającymi w przyszłość.

Czytaj dalej

Wiekowanie rozrachunków

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.

Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachunków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowania z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

Interaktywna tabela wiekowania rozrachunków prezentuje saldo otwartych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami według ustalonego szablonu wiekowania. Widok tabeli jest tak skonstruowany, że możemy szybko się zorientować ile mamy należności lub zobowiązań w stosunku do konkretnych kontrahentów i jaki jest ich status przeterminowania.

Czytaj dalej

Więcej informacji o firmach dzięki integracji z usługą wywiadowni gospodarczej Verdict

Informacja to klucz do sukcesu dlatego warto korzystać z usług wywiadowni gospodarczej aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszych kontrahentach, zwłaszcza kiedy udzielamy im kredytu kupieckiego. Dzięki Strateo uzyskanie raportu gospodarczego jest bardzo wygodne – wystarczy wybrać interesującego nas kontrahenta i rodzaj raportu. Verdict udostępnia raport darmowy zawierający tylko podstawowe informacje oraz rozbudowany raport płatny.

Narzędzie udostępnia również bazę linków do oficjalnych rejestrów urzędowych zawierających informacje powszechne, nieodpłatne (KRS, REGON, CEIDG, VIES).

przycisk informacja o firmie

Przycisk do uzyskania informacji o firmie można znaleźć w kilku miejscach aplikacji, między innymi po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nazwie firmy w tabeli rozrachunków.

Analiza rachunku zysków i strat za pomocą wykresów

Strateo rozbudowuje bazę narzędzi do analizy finansowej poprzez nowe komponenty w Panelu Zarządczym. Przedstawiamy wykres „Analiza rachunku zysków i strat w wybranym roku”, który prezentuje wartości najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat z kolejnych miesięcy wybranego roku w kwotach z danego okresu lub narastających od początku roku. Wykres w obrazowy sposób pozwala śledzić sytuację ekonomiczną spółki oraz ułatwia przewidywanie zmian, które mogą zachodzić w przyszłości.

Wykres wszystkich pozycji rachunku zysków i strat

Wykres wszystkich pozycji rachunku zysków i strat

Analiza danych za pomocą wykresu ułatwia zrozumienie zależności jakie występują między przychodami i kosztami oraz podział kosztów na stałe lub zmienne.

Wykres można przypiąć do swojej tablicy w Panelu Zarządczym w dowolnej konfiguracji. Można wyświetlać w Panelu kilka wykresów tego typu z dowolnie wybranymi pozycjami.

Formularze AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP

Strateo wspiera księgowych w sporządzaniu formularzy AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP.
Raport Strateo zawiera wszystkie niezbędne informacje i dane potrzebne do przygotowania formularzy:

AZ-KRH Aktywa – należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom

PZ-KRH Pasywa – zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów

W zależności od formularza należności lub zobowiązania od nierezydentów zostają podzielone na różne kraje i waluty. Uzyskane sumy w walucie są przeliczane zgodnie z wymogami według kursu średniego NBP. Wyniki są również zaokrąglane (w złotych, bez znaków po przecinku) aby przepisywanie danych z raportu Strateo do formularza NBP było możliwie najbardziej wygodne. Dzięki Strateo przygotowanie czasochłonnych formularzy dla NBP będzie znacznie szybsze i prostsze.
Informacje o sprawozdawczości znajdują się na stronie: NBP oraz w Baza Wiedzy:Sprawozdawczość NBP

Narzędzie do przygotowywania formularzy dla NBP można znaleźć w menu Problemy w sekcji Raporty -> Formularze dla NBP AZ-KRH i PZ-KRH

Narzędzie: Raporty różnic kursowych

Strateo udostępniło nowe narzędzie do raportowania różnic kursowych, które pomoże w analizie powstających w firmie kosztów i przychodów z tytułu ujemnych lub dodatnich różnic kursowych.

Raport różnic kursowych jest dostępny w menu Problemy w zakładce Raporty. Można go wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego lub przesłać e-mailem.

Celem raportu jest uzyskanie wiedzy jakie poszczególne transakcje płatnicze spowodowały powstanie różnic kursowych, jaki jest ich globalny poziom w podziale na różne waluty.

Raport tworzy zestawienie wszystkich różnic kursowych z wybranego okresu posortowanych według dat płatności, w którym znajdziemy informację o kwocie różnicy kursowej, jakiej firmy i faktury dotyczy.  Oczywiście w zestawieniu są informacje o datach dokumentów i płatności oraz zastosowanych kursach walut.

Do czego służy nowe zestawienie:

  1. Możemy analizować wartości ujemnych lub dodatnich różnic kursowych dla różnych walut
  2. Ułatwia wykrycie błędów polegających na zastosowaniu błędnego kursu waluty w dokumencie lub płatności
  3. Ułatwia raportowanie o różnicach kursowych biurom rachunkowym oraz działom finansowo-księgowym
  4. Jeżeli spółka w celu zmniejszenia strat spowodowanych ujemnymi różnicami kursowymi dokonuje ekonomicznych wyborów jak np. zmianę sprzedawcy lub kupca waluty to dzięki analizie w Strateo jest w stanie kontrolować efekty wprowadzonych zmian.