Analiza sprawozdań finansowych

Bilans i rachunek zysków i strat to najważniejsze raporty finansowe, które dostarczają ogólnej informacji o kondycji i zyskowności firmy. Są punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy finansowej. Dlatego osoby podejmujące kluczowe decyzje w firmie powinny mieć zawsze dostęp do aktualnego bilansu i rachunek zysków i strat.

Strateo posiada przeglądarkę sprawozdań finansowych dla następujących raportów:  aktywa, pasywa, rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej oraz kalkulacyjnej), zestawienie przepływów pieniężnych, zestawienie przychodów oraz kosztów.

Analiza sprawozdań finansowych

Przeglądanie rachunku zysków i strat za okresy kwartalne.

Strateo udostępnia funkcjonalne narzędzia ułatwiające przeglądanie i analizę sprawozdań:

Opcje przeglądania sprawozdań finansowych

Podstwowe narzędzia do przeglądania sprawozdań

 1. Można szybko zmieniać szczegółowość raportów odkrywając lub ukrywając wiersze kolejnych poziomów. Funkcjonalność pozwala zmieniać szczegółowość globalnie dla całego sprawozdania lub tylko dla wybranych pozycji sprawozdania.
 2. Dane w sprawozdaniu mogą być wyświetlane w okresach miesięcznych lub sumować sumować się w dłuższych okresach. Strateo pozwala na przeglądanie danych w okresach:
  • miesięcznych
  • kwartalnych
  • półrocznych
  • rocznych
 3. Można oglądać wyniki finansowe z wybranych okresów lub narastająco za cały rok.

Strateo daje możliwość elastycznego wyboru szczegółowości wierszy jak i okresów w kolumnach, co pozwala na tworzenie nawet bardzo nietypowych układów.

Kolumny mogą mieć różny zakres

W jednym zestawieniu mogą być łączone dane z różnych okresów – np. w tym przypadku dane z okresów rocznego i półrocznych.

Analizowanie sprawozdań to przede wszystkim badanie zmian jakie zachodzą w czasie dlatego ważne jest wygodne porównywanie ze sobą różnych okresów. Okresy w kolumnach mogą być prezentowane chronologicznie lub np. można porównać miesiąc, kwartał do analogicznego miesiąca lub kwartału w innych latach.

porównanie okres do okresu

Przeglądarka umożliwia porównanie dowolnego miesiąca, kwartału czy półrocza do analogicznych okresów w innych latach – w tym przypadku porównujemy pierwsze półrocza w kolejnych latach.

Pogłębiona analiza sprawozdań jest możliwa dzięki badaniu struktury i dynamiki sprawozdań (inaczej analiza pionowa i pozioma sprawozdania). Badanie dynamiki zmian pozwala na określenie o ile procentowo zmieniła się dana pozycja sprawozdania w stosunku do okresu poprzedniego. Natomiast badanie struktury pozwala na określenie procentowego udziału elementu w sumie bilansowej.

analiza struktury - analiza pionowa

Analiza struktury aktywów (analiza pionowa) – ukazuje procentowy udział poszczególnych pozycji sprawozdawczych w całości aktywów. Porównując kolejne okresy można łatwo ustalić najistotniejsze zmiany.

Ustalony układ sprawozdań można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego.