Analiza rachunku zysków i strat za pomocą wykresów

Strateo rozbudowuje bazę narzędzi do analizy finansowej poprzez nowe komponenty w Panelu Zarządczym. Przedstawiamy wykres „Analiza rachunku zysków i strat w wybranym roku”, który prezentuje wartości najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat z kolejnych miesięcy wybranego roku w kwotach z danego okresu lub narastających od początku roku. Wykres w obrazowy sposób pozwala śledzić sytuację ekonomiczną spółki oraz ułatwia przewidywanie zmian, które mogą zachodzić w przyszłości.

Wykres wszystkich pozycji rachunku zysków i strat

Wykres wszystkich pozycji rachunku zysków i strat

Analiza danych za pomocą wykresu ułatwia zrozumienie zależności jakie występują między przychodami i kosztami oraz podział kosztów na stałe lub zmienne.

Wykres można przypiąć do swojej tablicy w Panelu Zarządczym w dowolnej konfiguracji. Można wyświetlać w Panelu kilka wykresów tego typu z dowolnie wybranymi pozycjami.

 

Jakie zastosowanie ma wykres do analizy rachunku zysków i strat prześledzimy na poniższym przykładzie. Zaczynamy analizę od ustalenia zależności między przychodami, kosztami i wynikiem operacyjnym danego roku analizując wartości w kwotach narastających od początku roku. Widzimy, że spółka przez 11 miesięcy odnotowuje rosnącą stratę, natomiast w grudniu następuje zmniejszenie straty spowodowane brakiem naliczenia kosztów w grudniu. Badając wzajemny stosunek do siebie wykresu przychodów i kosztów jesteśmy w stanie ustalić, który wzrasta z większą dynamiką i jakie mogą być prognozy zmiany wyniku na przyszłość.

analiza rachunku zysków i strat według wartości narastających

analiza rachunku zysków i strat według wartości narastających

Analizując te same dane w wartościach za okres uzyskujemy kolejne ciekawe informacje. Wyraźnie widać wzrost przychodów uzyskiwanych w ostatnim miesiącu kwartału, co najbardziej można zaobserwować w czerwcu. W grudniu nastąpiło załamanie trendu wzrostowego w przychodach i znaczny spadek w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. Ciekawa sytuacja występuje również w kosztach, które przez większą część roku zachowują tendencję wzrostową poza październikiem i grudniem. W ostatnim miesiącu roku wystąpiła ujemna wartość kosztów, co może sugerować bardzo dużą korektę dotyczącą poprzednich okresów. Jest to na tyle nietypowa sytuacja, że warto ją prześledzić dokładniej …

Analiza rachunku zysków i strat według wartości w okresach. W większości miesięcy koszty są wyższe niż przychody. Jedynie w czerwcu i grudniu występuje dodatni wynik. W kosztach grudniu wystąpiła nietypowa sytuacja...

Analiza rachunku zysków i strat według wartości w okresach. W większości miesięcy koszty są wyższe niż przychody. Jedynie w czerwcu i grudniu występuje dodatni wynik. W kosztach grudniu wystąpiła nietypowa sytuacja…

Analizując zmiany wartości poszczególnych kategorii kosztów w kolejnych miesiącach widzimy że większość kosztów poza usługami obcymi ma raczej stały charakter. Warty odnotowania jest wzrost amortyzacji w grudniu, należałoby zweryfikować czy jego przyczyną jest zakup nowych środków trwałych czy na przykład zmiana stosowanej stawki amortyzacyjnej. Znaczną zmiennością cechują się koszty usług obcych zwłaszcza  w ostatnim kwartale. Korekta właśnie tych kosztów doprowadziła do uzyskania pozytywnego wyniku w grudniu. Należałoby sprawdzić z czego wynikała tak znaczna korekta kosztów usług obcych.

analiza kosztów według wartości w okresach

Analiza kosztów według wartości w okresach. Większość kosztów ma wyraźnie stały charakter. Jedynie koszty usług wykazują wyraźną zmienność w drugim półroczu a w grudniu nastąpiła znaczna korekta tych kosztów.

Bieżąca kontrola rachunku zysków i strat dzięki wykresom w Panelu Zarządczym pozwala bez posiadania profesjonalnej wiedzy z zakresu analizy finansowej rozeznać się w sytuacji firmy i przewidzieć nadchodzące zagrożenia.